( تاریخی ا ُصول پر )


عِشْق بازی () امث  

عاشقی ، حُسن پرستی ، عیّاشی.