( تاریخی ا ُصول پر )


اِنقِلابِیَت / اِنقِلابِیَّت (کس ا ، سک ن ، کس مج ق ، کس ب ، فت ی / شد ی بفت) امث  

انقلابی کیفیت حالت یا رجحان۔