( تاریخی ا ُصول پر )


قَومی وَِرْثَہ (--- کس نیز فت و ، سک ر ، فت ث ).) امذ  

قومی میراث ، وہ مال و متاع یا خصوصیات جو کسی قوم کو اپنی اگلی پشتوں سے پہن٘چیں.