( تاریخی ا ُصول پر )


مَشکِیزَہ (فت م ، سک ش ، ی مع ، فت ز) امذ  

چھوٹی مشک نیز چمڑے کی بوتل ۔