( تاریخی ا ُصول پر )


بَر . . . اَرْضی (--- فت ا ، سک ر) صف  

رک : بر زمینی .
( فہرست اصلاحات مبادی نباتیات ، ۲ : ۱۰ )