( تاریخی ا ُصول پر )


بَر . . . آوُرْد () امذ  

نچوڑا ہوا عرق .