( تاریخی ا ُصول پر )


بَر . . . حَسْب (--- فت ح ، سک س) م ف  

مطابق .