( تاریخی ا ُصول پر )


بَر . . . خوِاسْت (--- و معد ، سک س) صف  

برخاست (رک) کا غلط املا .