( تاریخی ا ُصول پر )


بَر . . . رَغْم (--- فت ر ، سک غ) م ف  

خلاف .