( تاریخی ا ُصول پر )


بَر . . . رُو (- و مع) م ف  

رو برو ، منْھ درمنْھ ، سامنے .