( تاریخی ا ُصول پر )


بَر . . . سَرِ خوِد / خوِیش (--- فت س ، کس مج ز ، و معد/ و معد ، ی مج) صف  

خود سر ، خود راے ، خود مختار .
( نوراللغات ، ۱ : ۵۹۸ )