( تاریخی ا ُصول پر )


بَر . . . گَشْت (--- فت گ ، سک ش) صف  

رک : برگشتہ .