( تاریخی ا ُصول پر )


بَر . . . گَشْتَہ اَخْتَر / اَیّام / بَخْت / تَقْدیِر / طالِع / قِسْمت / مُقّدْر / ںَصِیب (--- فت گ ، سک ش ، فت ت / فت ا ، سک خ ، فت ت / فت ا ، شد ی / فت ب سک خ / فت ت ، سک ق ، ی مع / کس مج ل / کس ق ، سک س ، فت م / ضم م ، فت ق ، شد ی بفت / فت ن ، ی مع) صف  

بد بخت ، بد نصیب ، بد قسمت .
( نوراللغات ، ۱ : ۵۹۹ ؛ جامع اللغات ، ۱ : ۴۳۴ )