( تاریخی ا ُصول پر )


پاک پَرْوَرْدِگار  

رک : پاک بے نیاز، خداے پاک.