( تاریخی ا ُصول پر )


پاک چَلَن (--- فت چ، ل) صف  

نکوکار، نیک اطوار.