( تاریخی ا ُصول پر )


پاک دامانی () امث  

رک : پاک دامنی.