( تاریخی ا ُصول پر )


جَمُّوں (فت ج ، شد م ، و مع) امذ  

رک : جامن.