( تاریخی ا ُصول پر )


اِسْتقْبال ِ نَیّریَن (کس اضا ( --- فت ن ، شد ی بکس مج ، ی لین) امذ  

( ہیئت ) رک : استقبال قمرین
( جامع اللغات ، ۱ : ۱۹۱ ) .