( تاریخی ا ُصول پر )


عِشْق پَرْداز (--- فت پ ، سک ر) صف  

رک: عشق باز
(جامع اللغات)