( تاریخی ا ُصول پر )


سَعِید (فت س ، ی مع) صف  

۱۔ نیک بخت ، خوش قسمت.
۲۔ نیک ، خوش کردار، اطاعت گزار ، لائق .