( تاریخی ا ُصول پر )


بَر . . . جا () صف  

اپنی حالت پر قائم ، برقرار .
۲. (قدیم ) بجا، ٹھیک ، درست ، بر محل .